Category Archives: خاطرات مهاجرت

خاطرات مهاجرت (زندگی، کار و تحصیل) آروین اردکانی به شهر تورنتو در کانادا

دلتنگی و برگشت به ایران بعد از 10 سال زندگی در کانادا

دلتنگی و برگشت به ایران بعد از 10 سال زندگی در کانادا

متن زیر نوشته ی #یک ایرانی در خارج است. فردی که بعد از مدت ها زندگی در خارج از ایران تصمیم میگیرد باز به ایران برگردد و از احساساتش در این دوران مینویسد. این متن برای من خیلی تاثیر گذار بود و به نظرم به خوبی چالش های یک مهاجر را بیان میکند. امیدوارم که لذت ببرید… دوستی که سالی یک

Read More

وِِلکام تو تورانتو!

وِِلکام تو تورانتو!

“ترک کردن مکان زندگی هیچوقت آسان نخواهد بود. حتی اگر مطمئن باشید به جای بهتری خواهید رفت.” «آروین اردکانی» ساعت حدودای 3 نصف شب بود. خیلی از اقوام مثل مادربزرگ، پدر بزرگ و دایی ها با ما تا فرودگاه امام خمینی آمدند تا ما را همراهی کنند. چمدان ها را تحویل دادیم و برگشتیم در قسمت ورودی فرودگاه برای خداحافظی.

Read More

سرآغاز

سرآغاز

تازه لباس هایم را پوشیده بودم و آماده ی خارج شدن از خانه بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشتم، مادرم بود. با صدای خوشحال از پشت تلفن گفت: آروین اقامت موقتمان را گرفتیم! یادم می آید که بیشتر متعجب بودم تا خوشحال. اصلا اقامت موقت کانادا یعنی چی؟ هیچ موقع به فکر خروج از ایران نبودم.

Read More